pattern

UPGRADE
ACCOUNT

order pattern
UPGRADE
ACCOUNT

เลือกแผนการใช้งานที่เหมาะสมกับคุณ

หมายเหตุ : แผนการใช้งาน 15 วันและ 7 วัน สามารถใช้งานได้ 1 Connection เท่านั้น

Options:

เพิ่มจำนวน Connection ที่คุณต้องการใช้งาน (ขั้นต่ำ 2 Connections)

connections

ใส่ E-mail หรือ Username

กำหนดวันเปิดใช้งาน

เลือกช่องทางการชำระเงินที่ต้องการ

สรุปการสั่งซื้อ

วันที่สั่งซื้อ :

28/11/2021

Username :

Plan :

Connections :

วันเปิดใช้งาน :

เปิดใช้งานทันที

ยอดรวมสุทธิ :

บาท

สรุปการสั่งซื้อ

วันที่สั่งซื้อ :

28/11/2021

Username :

Plan :

Connections :

วันเปิดใช้งาน :

เปิดใช้งานทันที

ยอดรวมสุทธิ :

บาท

สรุปการสั่งซื้อ

วันที่สั่งซื้อ :

28/11/2021

Username :

Plan :

Connections :

วันเปิดใช้งาน :

เปิดใช้งานทันที

ยอดรวมสุทธิ :

บาท

สรุปการสั่งซื้อ

วันที่สั่งซื้อ :

28/11/2021

Username :

Plan :

Connections :

วันเปิดใช้งาน :

เปิดใช้งานทันที

ยอดรวมสุทธิ :

บาท

สรุปการสั่งซื้อ

วันที่สั่งซื้อ :

28/11/2021

Username :

Plan :

Connections :

วันเปิดใช้งาน :

เปิดใช้งานทันที

ยอดรวมสุทธิ :

บาท


โอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี Persec Co., Ltd.

ธนาคาร กสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

เลขที่บัญชี 673-2-34392-8

หลังจากกด “สั่งซื้อ” ระบบจะใช้เวลาตรวจสอบ 15 - 30 นาที